Todo sobre mi madre
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:28:01
Hiçbir þey, dayak yedim.
Mesleki tehlike.

:28:03
- Konuþabilir miyiz?
- Tabii ki.

:28:05
Diðer tarafa geçelim. Daha sessiz.
:28:08
Arkadaþým ve ben sokaklarý
býrakmak istiyoruz...

:28:10
...ama iþe ihtiyacýmýz var.
:28:12
Merdiven silme, herneyse .
Farketmez.

:28:15
Pek fazla seçenek yok.
:28:16
Peki, çöp toplama,
ve ya el iþi atöylesinde olabilir.

:28:20
Sofra örtüsü nakýþý,
kuru çiçekler.

:28:22
Sanýrým çöp toplamayý tercih ederim.
:28:25
Sen sokaklardan uzakta
ne yapabilirsin?

:28:27
Ben aþçý olarak çalýþtým.
:28:29
Hemen hemen estetik cerrahtýr.
:28:31
Yüzüme bak.
O yaptý.

:28:33
Pitanguy'dan daha iyi.
Lola'nýn hemþehrisi.

:28:35
Gerçekten? Ondan hiç haber
aldýn mý?

:28:39
Onu 18 yýldýr görmedim.
:28:41
Benim evimi yokedip gitti.
:28:43
She was here.
:28:44
Buradaydý. Yaklaþýk
dört ay önce olmalý.

:28:46
Ýntoksikasyon yüzünden yardým ettik
:28:49
Tekrarlamasý yüzünden kaygýlýydým...
:28:51
...ama sonra birden gözden kayboldu.
:28:53
El Salvador'a gitmeden önce
onu görmek isterdim.

:28:56
El Salvador?
:28:58
Belki, belirlenecek.
:29:00
Ýyi fikir. Üçüncü dünya ülkesinde
bundan çok daha iyi kazanýrsýn.

:29:03
O zaman benimle gel.
Yalnýz olmam.

:29:05
Sokakta iþler her geçen gün
daha da berbat.

:29:07
Fahiþeler yeterince kötü ama,
engeller bizi yok ediyor.

:29:11
Engellere dayanamýyorum.
Onlar döküntüler.

:29:13
Sirk ile travestiliði karýþtýrdýlar.
:29:15
Berbat bir, taklitçilik!
:29:17
Kadýn dediðin saçlar, týrnaklar...
:29:20
...dudaklarýyla emerler ya da dýr dýr ederler.
:29:21
Yani, bu kadar sade kadýn
nerede görülmüþ?

:29:24
Dayanamýyorum.
Hepsi de garip birer yaratýk!

:29:28
Zannederim ki El Salvodar'da çok engel var...
:29:30
...ama onlar
savaþýn ortasýnda.

:29:32
Ohh? Bunu bilmiyordum.
:29:35
Öldürülen bir rahibenin
yerine gidiyorum.

:29:37
Emin deðilim
Çetecilere þimdi ihtiyacým var.

:29:41
Bunun þakasý olmaz, Agrado.
:29:44
Demek aþçýlýk yaptýn.
:29:46
Evet.
:29:47
Kim? O mu?
:29:49
En iyisi!

Önceki.
sonraki.