Replicant
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:09:57
Az kalsýn yakalýyordum. yakalýyordum!
:09:59
Güzel, Bu artýk senin problemin deðil.
:10:01
Yaklaþýk bir saat önce, açýða alýndýn.
:10:04
Biliyorum.
:10:06
Eðer arabayý bulurlarsa
kaný kontrol etsinler.

:10:08
Kapa çeneni, tamammý. Bu artýk senin davan deðil.
:10:11
Onu yaraladým. Kaný kontrol edin.
:10:13
Artýk seni ilgilendirmiyor hemen git, huh?
:10:16
Biliyorsun, istekliydim
senin konferanslarýndan esinlenmiþtim.

:10:20
On yýl oldu, Herþeyi duydun.
:10:22
Bir çok þey iyi, hepsi bu kadar. Ama, gitmeden önce,
Çömezler burda. Konuþmak istiyorlar.

:10:26
Benimle mi? tabiiki, konuþabilirler.
:10:31
Baylar.
:10:34
-Stan Reisman. Nasýlsýn?
-Ýyi. Ne istiyorsun?

:10:38
-Senin polisgücünden ayrýldýðýný duydum.
-Bu doðru.

:10:42
-Sana bir iþ teklifimiz var.
-Hayýr, saðol. Ýhtiyacým yok.

:10:46
Onu yakalamak için sana yardým edebiliriz.
O tekrar öldürecek.

:10:57
Geçen gece,
11.kurbanýný öldürdü.


Önceki.
sonraki.