Replicant
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:10:01
Yaklaþýk bir saat önce, açýða alýndýn.
:10:04
Biliyorum.
:10:06
Eðer arabayý bulurlarsa
kaný kontrol etsinler.

:10:08
Kapa çeneni, tamammý. Bu artýk senin davan deðil.
:10:11
Onu yaraladým. Kaný kontrol edin.
:10:13
Artýk seni ilgilendirmiyor hemen git, huh?
:10:16
Biliyorsun, istekliydim
senin konferanslarýndan esinlenmiþtim.

:10:20
On yýl oldu, Herþeyi duydun.
:10:22
Bir çok þey iyi, hepsi bu kadar. Ama, gitmeden önce,
Çömezler burda. Konuþmak istiyorlar.

:10:26
Benimle mi? tabiiki, konuþabilirler.
:10:31
Baylar.
:10:34
-Stan Reisman. Nasýlsýn?
-Ýyi. Ne istiyorsun?

:10:38
-Senin polisgücünden ayrýldýðýný duydum.
-Bu doðru.

:10:42
-Sana bir iþ teklifimiz var.
-Hayýr, saðol. Ýhtiyacým yok.

:10:46
Onu yakalamak için sana yardým edebiliriz.
O tekrar öldürecek.

:10:57
Geçen gece,
11.kurbanýný öldürdü.

:11:00
Bu çok tehlikeli seri katil
hala serbest...

:11:03
...üç yýldan fazladýr,
Baþtanbaþa Seattle bölgesindeki

:11:05
....anneleri hedef alýyor...
:11:07
Bu olayla ilgilenen Dedektif Jake Riley
Torch üzerine açýklama yapýyor.

:11:11
Torch olayý çözülmeden
Nasýl ayrýlabiliyorsunuz?

:11:14
Yorum yok.
:11:15
-Sizi aradý mý?
-Yorum yok.

:11:16
Görevi býrakmanýzýn sebebi
bu zeki katil mi?

:11:19
Kiþisel nedenlerden dolayý emekli oldum.
Onunla bir ilgisi yok.

:11:22
-Hadi. Bize birþeyler söyle.
-Söylüyorum.

:11:25
O aslýnda bizim büyük inatçý adamýmýz deðil
O Sadece bir ana kuzusu .

:11:30
Evet.
Ve her zaman altýna iþer.

:11:33
Acýnacak bir durumda. Hasta ve yoldan çýkmýþ.
Bu senin için yeter mi?

:11:37
-Duydunuz mu?
-Duyduk mu?

:11:40
Duydun mu?

Önceki.
sonraki.