Replicant
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:18:04
Biryerin aðrýyor mu?
:18:07
Belki altýn çocuðunuz gerizekalýdýr.
:18:09
Fiziksel ölçümler normal,
ama beyin dalgalarý zayýf.

:18:14
Biz onun telepatik yeteneklerini artýrdýk
bazý genleri tekrar düzenledik.

:18:18
O belki bizim ilkimiz olur, bu genetik hafýza
geliþtirildi.

:18:23
Onun insancýl uyarýlara ihtiyacý var.
:18:26
Bu tuvalet.
:18:28
Nerden geldiði gibi
ilk insan iliþkileri iþte.

:19:18
Ýyi deneme. videoyu seyret ve tekrar dene.
:19:38
-Etkileyici deðil mi?
-Beklentileri aþtý.

:19:43
Siz çocuklar kendinizle övünüyosunuz
deðil mi?

:19:46
Onun içinde ne olduðuyla ilgili
hiçbir fikriniz yok.

:19:49
Ben onun neler yapabileceðini gördüm
tam tamýna 11 kadýn.

:19:53
Eðer bu þey orjinali gibi olmaya baþlarsa
Bundan büyük piþmanlýk duyarsýnýz.

:19:59
Ýþ bittikten sonra,
Kopya atýlabilir.


Önceki.
sonraki.