Replicant
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:25:01
Bi kadýndan baþkasýný öldürdün mü?
Nasýl yaptýðýný göster bana.

:25:05
Nasýl yaptýðýný göster, hadi.
:25:07
O lanet þeyleri nasýl yaptýðýný göster.
:25:12
Hatýrla?
:25:20
Al.
:25:27
Buraya.
:25:30
Beni öldürmek istiyor musun? Al sana þans.
:25:36
yap.
:25:37
yap.
:25:39
yap.
:25:43
Silahýný at! At silahýný!
:25:47
Ooo Kurtulmak için üç kahraman.
:25:50
Sakin ol. Ona sakýn ateþ etmeyin.
Jake, ona geri çekilmesini söyle!

:25:54
Hadi vur onu. Öldür onu.
:25:57
-Kahretsin, Jake.
-Tamam, çocuklar. Sakin olun.

:26:01
Belki silahlarýnýzý indirirseniz,
oda aynýsýný yapar.

:26:15
Bu iyi.
:26:19
Sen kasýtlý olarak
gizli projeyi tehlikeye attýn. Onu geri alýyoruz.

:26:25
Hele þükür.
:26:27
O iþe yaramýyor.

Önceki.
sonraki.