Replicant
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:37:21
Ne oldu?
:37:23
Onun kýçýný tekmeledim.
Ýyimser bir hata.

:37:26
18 saat oldu. sen gitgide boka batýyorsun,
olmasý gerekenden çok sonra

:37:29
...beni arýyorsun
kopyama kötü davranýyorsun?

:37:32
-Belki bir hata yapmýþýmdýr.
-Belki yapmýþsýndýr.

:37:35
Belki deneyini almalýsýn
ve gitmelisin. Senin bokuna ihtiyacým yok.

:37:40
Torch'la telefonda olan konuþmanýzdan sonra,
onu gerçekten çivilemek istediðini zannediyordum.

:37:44
Onun bana ne dediðini nereden biliyorsun?
:37:47
Telefonumu dinledin, di mi?
:37:51
Bugün nerede olduðumuzu nereden biliyordun?
:37:53
Bizi takip ettirdin..
:37:55
seninle ilgili herþeyi bilmeden
ulusal güvenliðimizin geleceðini...

:37:58
...öylesine sana teslim etmemizi mi bekliyordun?
:38:01
Her 12 saatte bir rapor bekliyorum.
:38:04
Bahane yok.
:38:19
-Sen misin?
-Yeah, benim, anne.

:38:24
Üstündekileri çýkart.
:38:27
Ýþte böyle. Ýyi. Böyle kal!
:38:36
Arabada deðil. çok belli.
:38:38
Görelim.
:38:40
Ýçerde, bu mu? Aç.
:38:44
Dahili izleme aygýtý.
Kurnaz olduklarýný zannediyorlar.

:38:48
Dahili. Zekice, deðil mi?
:38:54
Tamam. Sakinleþ.

Önceki.
sonraki.