Replicant
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:38:01
Her 12 saatte bir rapor bekliyorum.
:38:04
Bahane yok.
:38:19
-Sen misin?
-Yeah, benim, anne.

:38:24
Üstündekileri çýkart.
:38:27
Ýþte böyle. Ýyi. Böyle kal!
:38:36
Arabada deðil. çok belli.
:38:38
Görelim.
:38:40
Ýçerde, bu mu? Aç.
:38:44
Dahili izleme aygýtý.
Kurnaz olduklarýný zannediyorlar.

:38:48
Dahili. Zekice, deðil mi?
:38:54
Tamam. Sakinleþ.
:39:07
Ne yapýyorsun?
:39:09
Çalýþýyorum, anne.
:39:10
Tamam. Bu senin düþündüðün gibi deðil.
:39:18
Hadi gidelim, anne.
:39:20
Jacob!
:39:21
-Ne?
-Bu adam dayak yemiþ.

:39:23
Anne, o adam hakkýnda birþey bilmiyorsun, tamam mý.
:39:27
Bir dakika bekle! Seninle konuþuyorum.
:39:31
Nasýl bir iþin içindesin?
Neler oluyor?

:39:33
-Yanlýþ olan nedir?
-Neden insanlara böyle davranýyorsun?

:39:36
Anne, yeter. Lütfen.
:39:40
Tamam. Ama birþeyi unutma:
:39:43
Eðer insanlara suçlu gibi davranýrsan,
onlarý kesinlikle bir suçlu haline getirirsin.

:39:48
Akþam yemeðin buzdolabýnda.
Ben eve gidiyorum.


Önceki.
sonraki.