Replicant
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:39:07
Ne yapýyorsun?
:39:09
Çalýþýyorum, anne.
:39:10
Tamam. Bu senin düþündüðün gibi deðil.
:39:18
Hadi gidelim, anne.
:39:20
Jacob!
:39:21
-Ne?
-Bu adam dayak yemiþ.

:39:23
Anne, o adam hakkýnda birþey bilmiyorsun, tamam mý.
:39:27
Bir dakika bekle! Seninle konuþuyorum.
:39:31
Nasýl bir iþin içindesin?
Neler oluyor?

:39:33
-Yanlýþ olan nedir?
-Neden insanlara böyle davranýyorsun?

:39:36
Anne, yeter. Lütfen.
:39:40
Tamam. Ama birþeyi unutma:
:39:43
Eðer insanlara suçlu gibi davranýrsan,
onlarý kesinlikle bir suçlu haline getirirsin.

:39:48
Akþam yemeðin buzdolabýnda.
Ben eve gidiyorum.

:40:12
Teþekkür ederim.
:40:36
Bunu alamam.
:40:38
hayatýmý mahvettin.
:40:42
Nerdesin?
:40:46
Kötü çocuk.
:40:50
Cezalandýrýlman gerek.
:40:57
Sen kötü bir annesin.
:40:59
Hey, iyi misin?

Önceki.
sonraki.