Replicant
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:53:01
Git buradan.
hey, sen. Git buradan.

:53:10
Merhaba, Jake. Kopyam nasýl?
:53:12
iyi. herþey yolunda.
:53:15
Þimdiye kadar kimseyi öldürmese de...
:53:16
layýk olmaya çalýþýyor.
:53:18
Ne demek istediðimi anlýyor musun.
:53:21
Evet, anlýyorum.
:53:23
Ve, yeah...
:53:24
...birþeyler oluyor.
Birþeyler hatýrlamaya baþladýðýný düþünüyorum.

:53:27
Mükemmel. Süreci hýzlandýrmak için
ne yapabiliriz?

:53:30
Hiçbirþey.
:53:31
O kendiyleyken çok iyi.
:53:34
Ama ben farklý bir yaklaþým seçtim.
:53:37
Ya? Nedir o?
:53:38
Bilmiyor musun?
:53:40
Þu anda nerde olduðumuzu bilmiyor musun?
:53:44
Hala bizi izletmiyor musun?
:53:49
4901 LaSalle.
:53:51
Bu genelevlerin mahallesi.
:53:54
Bu doðru.
:54:03
Hey, bebek, acelen ne?
:54:09
Gördüðünü beðendin mi?
:54:16
Hadi yürüyelim.
:54:20
Hadi.
:54:25
Hadi.
:54:37
Rahatýna bak.

Önceki.
sonraki.