Replicant
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:03:01
Buyur.
Benim için birþey yapman gerekiyor.

1:03:04
Þuna bakmaný istiyorum.
1:03:11
Bu kýzý tanýyor musun?
1:03:16
Ne düþünüyorsun?
1:03:19
Buraya, hayýr.
1:03:22
Buraya çiz. Bu iyi, buraya.
1:03:32
Bilmiyorum. Ev mi?
1:03:33
Kilise mi? Ne?
1:03:36
Devam et.
1:03:43
Anladým.
1:03:58
Biliyorum.
1:04:20
Bu bayan burada mý kalýyor söyler misin?
1:04:22
Pardon?
1:04:24
Bu otelde müþteri mi?
1:04:27
Sen kimsin?
Polis memuru mu? Kimliðin var mý?

1:04:29
Kim olduðumu anlatamam.
Kýz tehlikede.

1:04:31
Çok üzgünüm, bayým,
ama otel kurallarýna göre bunu söyleyemem....

1:04:36
Özür dilerim.
1:04:41
Bayým, personel deðilseniz
yukarý çýkamazsýnýz.

1:04:44
Tamam, anladým.
1:04:48
Güvenliði arýyorum. Dýþarý çýk. Dýþarý çýk!
1:04:52
Öyle kal!

Önceki.
sonraki.