Chelsea Walls
prev.
play.
mark.
next.

:28:04
Volim te.
:28:07
Šta malo meseèine može uraditi.
:28:13
Saèekaj malo.
:28:15
Dok malo meseèine ne doskoèi.
:28:20
Æelaviš...
:28:37
Jesi li u mraku?
:28:39
Da, u stvari jesam.
:28:41
- Misliš, svetlost.
- Znam.

:28:48
Da uðem ili ostanem ovde?
:28:57
Oh...
:29:00
loše je za vas danas, zar ne?
:29:07
Samo malo, hajde da...
:29:10
to popravimo.
:29:13
Kako je to?
:29:17
Hoæeš aspirin? Ja æu uzeti jedan.
:29:20
Ne, možda kasnije.
:29:22
- Ja æu.
- Ne, ne.

:29:29
Znaš o èemu sam razmišIjala
u poslednje vreme?

:29:31
Ne. Šta?
:29:35
O èemu si razmišIjao?
:29:38
O tome kako je moj otac
stavljao benzin iza uva,

:29:41
kao parfem,
:29:43
tako, kada bi držao
devojku blizu na plesu,

:29:45
ona bi znala da on ima auto.
:29:48
Da?
:29:49
O tome sam razmišIjao dok
si se pela uz stepenice.

:29:52
U poslednje vreme.
:29:54
Evo, sedi.
:29:59
Meni je lakše da stojim,
ali ti ne bi trebalo.


prev.
next.