Chelsea Walls
prev.
play.
mark.
next.

:48:00
Slušaj, hajdemo na piæe.
:48:03
Ostavio sam neko piæe
kod tebe u kuhinji.

:48:07
Da.
:48:08
Da.
:48:09
Idi sipaj sebi èašu.
:48:15
Da, imam svoju ovde.
:48:23
Nemam ništa protiv.
:48:26
Jesi li popio piæe?
:48:30
Dobro. Da, ovde je.
:48:33
Da.
:48:35
Da.
:48:39
Da. Kraljevsko plavo, da.
:48:45
Oseæao sam se nesigurno.
:48:55
Možda me.
:48:58
Više ne voliš.
:49:02
Poenta je
:49:04
ako ne mogu…
:49:07
da funkcionišem sam
:49:11
a do smrti sam preplašen od Ijubavi,
:49:14
tako da sam u stvarnom
:49:16
škripcu.
:49:20
A stvarno je dubok.
:49:23
Zato što više nisam dete.
:49:27
I više nisam švorc.
:49:30
Zašto me nisi zaustavila?
:49:38
Šta æu da radim? Šta æu da radim?
:49:43
Neæu to da otvorim.
:49:45
Možda to nikad ne otvorim.
:49:50
Greta, odgovori mi iskreno.
:49:52
Jesi li ikad sela da popiješ piæe
:49:55
a obori te kao vodopad vatre?
:49:58
Kao da te rascepi po sredini,

prev.
next.