Chelsea Walls
prev.
play.
mark.
next.

:59:05
Prvi put sam sreo
Terinog brata na leèenju.

:59:09
A onda sam otišao u odmorište
:59:11
a završio sam u magacinu u centru grada
:59:14
Tada Teri ulazi,
:59:16
ja ne znam ni kako je
Teri znao da sam tamo,

:59:20
Nisam èak ni znao Terija
:59:23
Ali svi su znali Terija Olsena,
:59:29
Stvarno?
:59:34
Pa...
:59:37
Teri je navratio do mene,
:59:39
i rekao,
:59:42
"Hej..."
:59:45
Ne. Rekao je
:59:46
"Sredi tvoje … sredi tvoje sranje.
:59:49
Zašto… zašto traæiš svoj život?"
:59:55
I znaš šta?
1:00:02
Bio je u pravu.
1:00:13
Jedan, dva, tri, èetiri...
1:00:23
Oni su šetali u sumraku.
1:00:27
Kada su ruže cvetale.
1:00:32
- Vojnik i njegova draga.
- Grejs!

1:00:35
Hrabra i iskrena...
1:00:40
Oh, èoveèe!
1:00:42
Èekaj malo!
1:00:46
Hej, kasno je.
1:00:50
Šta je bilo?
1:00:54
Ja sam vrlo, vrlo, vrlo, vrlo, vrlo…
1:00:56
vrlo, vrlo, vrlo, vrlo pijan.

prev.
next.