Chelsea Walls
prev.
play.
mark.
next.

1:16:02
ona ima akvarijum i...
1:16:05
… posle toga sam mislila da…
1:16:08
… bi mogla doæi do mene
i èitati Lengstona Hjua.

1:16:12
Èitati šta?
1:16:13
Lengstona Hjua.
1:16:15
Gde si našao Lengstona Hjua?
1:16:18
Kod mog tate.
1:16:19
Oh. Da li je tvoj tata pesnik?
1:16:25
Ne. Ne znam.
1:16:27
Teško je reæi ko je stvarno pesnik.
1:16:29
Znaš?
1:16:32
Moram da znam sada. Sunce izlazi.
1:17:21
… njegov deda je otkrio zlato...
1:17:24
..."Dedo?" Bili stavlja svoj
šešir nazad da bi video svog oca.

1:17:27
On je ovde samo da bi ga
smatrao više kao instituciju...

1:17:30
...on je još uvek takav.
1:17:32
Rizikovao sam. Rekao sam "Rekao
sam joj da imam nerešiv bol,

1:17:36
što me niko nikada nije voleo dovoljno."
1:17:39
Pogledao sam je i rekao,
1:17:41
"Biæu bolje."
1:17:42
Ona je rekla, "Nadam se, dušo."
1:17:44
Bilo bi teško ne voleti devojku
koja to govori sve vreme.

1:17:48
Onda mi prièa o moru,
1:17:50
kaže mi da duboko u
moru, u dubokom moru,

1:17:54
postoji zrak svetla ili meseèine.
1:17:56
A Ijudi koji vide tu
svetlost plivaju miljama.

1:17:59
...u dubokom moru, u crnom moru.

prev.
next.