White Oleander
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:28:02
Kim olduðunu unutma, Astrid.
:28:06
Sen benim kýzýmsýn ve mükemmelsin,
hatýrlýyorsun deðil mi?

:28:41
Uzaklýðý ne kadar onun?
:28:43
Yaklaþýk bir mil. Belki iki.
:28:47
Toparlanýp gitmemiz gerekmiyor mu?
:28:49
Hayýr, Henüz deðil.
Rüzgar hala bizim lehimize.

:28:57
Annem de yangýn mevsimini severdi.
:29:01
Bir yere gideceðimizde ne alacaðýmýza
benim karar vermemi isterdi.

:29:05
Derdi ki, eðer cesursam
hiçbir þey almayabilirmiþim.

:29:10
Annen bayaðý sert birine benziyor.
:29:12
Senin gibi deðil yani.
:29:15
Ben nasýlým?
:29:18
Sen? Sen çok þekersin.
:29:29
Astrid, tatlým?
:29:32
Astrid?
:29:35
Bir dakika buraya gelebilir misin?
:29:44
Gel otur. Isýrmam.
:29:51
Burada iyi vakit geçiriyorsun, deðil mi? Kendini
evinde hissetmek, rahat etmek?

:29:59
biraz fazla rahat, diyebilirim.

Önceki.
sonraki.