I Witness
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:12:01
spravedlnosti. Slíbili, že se té vìci ujmou.
Zatím bud' opatrný.

:12:05
Jestli to má spojitost s drogami, Valdonùv
kartel se nebude rozpakovat

:12:10
zabít vyšetøovatele lidských práv. Zamìø se na
odborové volby.

:12:14
Ted' se trochu prospi, budeš to potøebovat.
:12:26
Odbory, odbory...
:12:47
Co ten tady chce.
:13:03
Nepotøebujem tu žádný podìlaný
pozorovatele, hm?!

:13:11
Jestli to neuhlídáme, máme problém.
:13:16
Ahoj. Ahoj, Jime.
:13:19
Jak je? Dobøe. Mùžeme zaèít.
:13:22
Zamìstnanci Dexmooru budou tento týden
hlasovat o pøijetí èi odmítnutí

:13:26
odborového zastoupení. Sami vidíte, jak silné
emoce se kolem toho zvedají.

:13:31
Musíme pohlídat, aby se to nezvrhlo.
:13:34
Ahoj. Pøedstavuji vám Emily Thompsonovou.
Je obchodní zástupkyní

:13:38
amerického Ministerstva financí.
:13:40
Dobrý den. Chci vám všem øíci, jak jsem
potìšena, že mexická vláda

:13:44
pozvala americké dobrovolníky
k monitorování tìchto voleb.

:13:48
Dexmoor je americká spoleènost a to i pøes to,
že to odboroví pøedáci neradi

:13:52
slyší. Pozorovatelé budou mimo tìchto voleb a
neutrální. Pøesto,

:13:57
zaslechnete-li lìjaké výhrady, ozvìte se mi
pøed...


náhled.
hledat.