I Witness
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:23:02
Už dlouho jsem se tak nenadøel.
:23:07
Kdo je to? To je pozorovatel.
:23:11
Rhodes, Výbor pro lidská práva. Zdravím,
pojd'te tudy.

:23:20
24 obìtí. Ve vìku 3 mìsíce až 67 let.
:23:26
Pøíèina smrti. Udušení.
:23:30
Si. Èas smrti pøibližnì 60 hodin pøed nálezem
:23:33
což by ukazovalo na zøícení tunelu okolo 6.
Hodiny ráno v sobotu 3.

:23:39
Co dìlali v tunelu? Nebylo tam náøadí.
:23:43
Tunel se zøítil døív, než zaèali pracovat.
:23:48
A co ty dìti? Nemají hlídání, gringo.
:23:52
To je problém drogových kšeftaøù... Nenabízí
ho.

:23:56
Vy jste øekl, že tam bylo 24 tìl. Já jsem jich
tam napoèítal 27.

:24:00
Tøi zemøeli na støelná zranìní u vchodu do
tunelu.

:24:04
Zastøeleni? Devìt milimetrù. Zblízka.
:24:10
Jak to vysvìtlíš, detektive?
:24:29
Ty se umíš pøedvést vždycky v pravou chvíli,
Douglasi.

:24:33
Na jednièku z hvìzdièkou.
:24:47
Kolik je hodin?
:24:53
Deset dvacet.

náhled.
hledat.