I Witness
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:24:00
Tøi zemøeli na støelná zranìní u vchodu do
tunelu.

:24:04
Zastøeleni? Devìt milimetrù. Zblízka.
:24:10
Jak to vysvìtlíš, detektive?
:24:29
Ty se umíš pøedvést vždycky v pravou chvíli,
Douglasi.

:24:33
Na jednièku z hvìzdièkou.
:24:47
Kolik je hodin?
:24:53
Deset dvacet.
:25:01
Chci tì poprosit o laskavost. Dohlídni na
Jamese Rhodese.

:25:09
Uh, to není laskavost, to je utrpení.
:25:12
Vyšetøuje ten incident v tom drogovém tunelu
Valdonova kartelu.

:25:19
Je do toho Valdon vùbec zapletený? Jste si
tím jisti?

:25:23
Urèitì.
:25:25
Valdon je profík, proè by dìlal takovou práci?
:25:30
Nevím. Kdo vidí do hlavy tìch bezduchých lidí.
:25:34
Já rozhodnì ne, Douglasi.
:25:39
Takže, o co se mám zajímat?
:25:43
O Rhodese.
:25:48
Jenom mu zavolej, Emily. A zjisti, jestli jde od
toho.

:25:52
Hm. To je všechno? Nechceš, abych ho
zavraždila nebo tak nìco?

:25:58
Je to pøíliš choulostivé.

náhled.
hledat.