Seabiscuit
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:12:02
Jo. Ale on vypadá tak dokonale, že?
:12:07
Jo. Vypadá.
:12:10
Tohle je poezie, Agnes.
:12:14
To je ta pravá poezie.
:12:18
Dìkuji vám. Dìkuji, že jste pøišli.
:12:21
Pøišel jsem pøed patnácti lety
s jednadvaceti centy v kapse.

:12:24
Vím že Spousta s nás u stolu
prožila podobný pøíbìh.

:12:27
A, víte,
nemohu se ubránit myšlence...

:12:30
že pokud jsme vyšli odkudkoliv
a skonèili tady, v Americe jsme nezapadli.

:12:35
Hmm? Takže, aèkoliv to zní staromódnì,
rád bych pøipil na budoucnost.

:12:41
Protože tady, moji pøátelé,
jen obloha je nám doslova hranicí.

:12:46
Na budoucnost!
Na budoucnost!

:12:48
Na budoucnost!
:13:12
Toho dne nikdo sebevraždu
na Wall Street nespáchal.

:13:16
Tato legenda vznikla až èasem.
:13:22
Trvalo to trochu déle
než se následky z 29. øíjna projevily.

:13:30
V poledne byly smazány
všechny zisky za pøedchozí rok.

:13:35
Do 16.00 zmizelo témìø 10 miliard
dolarù tržní hodnoty.

:13:43
A odliv pokraèoval další dva týdny.
:13:49
A zanedlouho, bylo bez práce
25% pracovní síly.


náhled.
hledat.