Seabiscuit
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:13:12
Toho dne nikdo sebevraždu
na Wall Street nespáchal.

:13:16
Tato legenda vznikla až èasem.
:13:22
Trvalo to trochu déle
než se následky z 29. øíjna projevily.

:13:30
V poledne byly smazány
všechny zisky za pøedchozí rok.

:13:35
Do 16.00 zmizelo témìø 10 miliard
dolarù tržní hodnoty.

:13:43
A odliv pokraèoval další dva týdny.
:13:49
A zanedlouho, bylo bez práce
25% pracovní síly.

:14:00
Zapoèalo velké stìhování národa.
:14:03
Vystìhované rodiny
se vydaly na americké dálnice...

:14:07
v posledním majetku,
který jim zbyl:

:14:10
ve svém automobilu.
:14:14
A najednou miliony Amerièanù...
:14:18
získaly novou definici domova.
:14:46
Dneska jsem vydìlal dva dolary.
:14:49
- Cože?
- Vydìlal jsem dva dollary.

:14:53
Tumáš.

náhled.
hledat.