Seabiscuit
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:42:01
Ty zatracená posraná stará herko.
:42:06
Nejrychlejc za celej život,
se budeš asi hejbat
až v kotli na klíh.

:42:11
To je pravda.
:42:31
Když poprvé spatøil Seabiscuita,
høíbì kráèelo v 5 ráno mlhou.

:42:38
Smith pozdìji vyprávìl,
že ho úplnì pøehlíželo...

:42:42
a jako kdyby øíkalo,
"Na co sakra èumíš?

:42:45
Kdo si myslíš, že jsi?"
:42:49
Byl to malý kùò,
vysoký sotva 15 dlaní.

:42:52
Byl také ublížený.
Trochu pøi chùzi kulhal,

:42:57
a sípavì dýchal.
:43:00
Toho si Smith nevšímal.
:43:03
Díval se koni do oèí.
:43:07
To mì... podrž.
:43:17
Byl synem Hard Tack (tvrdý suchar),
zplozený mohutným Man O'War (váleèník).

:43:21
Ale jeho zplození na
Claibornské farmì nikoho neohromilo.

:43:25
Zbavte se ho.
:43:32
V šesti mìsících, byl odeslán
k legendárnímu trenérovi Sunnymu Fitzsimmonsovi,

:43:37
který si po èase udìlal
na høíbì stejný názor.

:43:40
Je to závodní nebo tréninkový kùò?
:43:45
Posudku nepomohla ani jeho jemná nátura.
:43:48
Tam kde je ho otec byl urputný,
skoro agresivní soupeø,

:43:53
Seabiscuit prospal vìtšinu dne jako špalek...
:43:56
a s chutí se hodiny povaloval
pod korunami jalovcù.


náhled.
hledat.