Seabiscuit
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:58:00
toužej po trochu soupeøení.
:58:09
A když mluvíme o sázení,
mám pro vás opravdovou kuriozitu, lidièky.

:58:13
Je tu kùò na kterého
se zaèalo sázet 70 ku 1,

:58:15
a to je opravdová láce, moji pøátelé.
:58:17
Tenhle kùò by nevyhrál ani tombolu v kostele,
sám je za pakatel 2000 dolarù.

:58:20
Jo, je to jiná úroveò.
:58:22
Je to vidlák na veèírku.
:58:24
Ano, je to pøekvapení
na dnì talíøe.

:58:26
Ve skuteènosti sázím jedna k jedný
že tahle herka, Seabiscuit,
nezvládne ani šest furlongù (1,2 km).

:58:30
To je Tik-Tak McGlaughlin
živì z Hodináøské ulièky.

:58:37
- Fíha.
- Chtìla jsem kaštanovou.
Ale mìli jen jasnì èervenou.

:58:40
- Hm, vypadá to skvìle.
- Nezdá se ti to "H" moc velké?

:58:43
Vidìlas jak je nᚠžokej velkej?
:58:45
Pojïme.
:58:57
Oukej. Favorit je támhleten šedivej.
:59:01
Vyráží do útoku až ke konci,
:59:03
takže se hned zkraje k nìmu pøilep
a zùstaò mu tìsnì po boku.

:59:07
- Oukej.
- Jakmile tvùj kùò pozná soupeøe,

:59:11
odvede vìtšinu práce.
:59:13
Ale nevyrážej døív než to udìlá šedák.
:59:15
A co když bude pozadu?
:59:17
Jdeme na to.
:59:19
Dvanáct minut do startu.
:59:22
Myslím, že se to vadit nebude.
:59:24
Namouduši.
:59:53
- Tak dovnitø.
- Èíslo 3, Pollard na Seabiscuitovi.

:59:59
Hej, sáhibe.
Òákej malej, ne?


náhled.
hledat.