Seabiscuit
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:02:00
Zablokoval mì, Tome!
Co jsem mìl dìlat? Odøíznul mì!

1:02:08
Zablokoval mì!
1:02:10
Synku? Synku.
1:02:15
Na koho jsi tak rozuøený?
1:02:28
U sousedù mají telefon.
Zavoláme ti.

1:02:30
Každých pár týdnù ti zavoláme,
a øekne ti kde zrovna jsme.

1:02:33
Ne. Pojïme domù. Ano?
1:02:44
Mᚠtalent.
1:02:46
Mᚠtalent.
1:02:56
Potøeboval bych pùjèit nìjaké peníze.
1:03:01
- Dobøe.
- Já, no,

1:03:04
nebyl jsem u zubaøe, a m...
1:03:08
Prostì si, si potøebuju pùjèit peníze.
1:03:11
- To je v poøádku.
- Nevím ale kdy to budu moci splatit.

1:03:15
Myslím, že až vyhrajeme.
Až vyhrajeme, mohl bych to splatit.

1:03:18
Tedy pokud bude chtít abych ještì jezdil.
1:03:24
Samozøejmì že chci abys jezdil.
1:03:29
Kolik potøebuješ?
1:03:31
No,
1:03:35
deset dolarù.
1:03:38
Na.
1:03:44
- Dí... hm...
- To je v poøádku.

1:03:53
Dìkuju vám.
Opravdu jsem zavázán.


náhled.
hledat.