Seabiscuit
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:04:03
Tak a je to, Popsi. Jsme v pohodì.
Všechno je v poøádku, chlapèe.

1:04:09
Jo, jsme v pohodì.
1:04:11
Není se èeho bát.
1:04:13
Nikdy a nikde, chlapèe.
Tak to je, Popsi.

1:04:16
Hezky v èele.
Pøesnì tak, chlapèe.

1:04:19
Pøesnì tak.
1:04:24
Tak co myslíš, chlapèe?
Pøipraven vyrazit?

1:04:27
Ty a já. Tak do toho, chlapèe.
Kupøedu. Ha! Ha!

1:04:39
Ha! Ha!
1:05:09
Huu!
1:05:13
Nakonec to nebylo o pøehradách...
1:05:16
nebo silnicích
nebo mostech nebo parcích.

1:05:21
Nebo tunelech nebo tisících
dalších veøejných projektech...

1:05:23
které se v tìch letech postavily.
1:05:27
Bylo to mnohem neviditelnìjší.
1:05:30
Muži, kteøí o rok døíve byli na dnì...
1:05:32
se najednou cítili silní.
1:05:35
Muži kteøí byli vyèerpaní
se najednou vzpamatovali.

1:05:39
No myslím že tenhle kùò
má obrovské srdce.

1:05:41
Mohli ho srazit na kolena,
ale nebyl mimo hru.

1:05:43
Mohl párkrát prohrát,
ale nenechal se tím zlomit.

1:05:46
Pár vìcí bychom se
od tohohle mròouse mohli nauèit.

1:05:49
A mimochodem, on to neví že je malej.
1:05:51
Myslí si že je nejvìtším konìm na svìtì.
1:05:53
Takže máte velké plány
s tím malým konìm?

1:05:56
No jistì. Víte, nìkdy
malý obyèejný èlovìk,

1:05:58
když neví, že je malý a obyèejný,
dokáže velké vìci.


náhled.
hledat.