Seabiscuit
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:05:09
Huu!
1:05:13
Nakonec to nebylo o pøehradách...
1:05:16
nebo silnicích
nebo mostech nebo parcích.

1:05:21
Nebo tunelech nebo tisících
dalších veøejných projektech...

1:05:23
které se v tìch letech postavily.
1:05:27
Bylo to mnohem neviditelnìjší.
1:05:30
Muži, kteøí o rok døíve byli na dnì...
1:05:32
se najednou cítili silní.
1:05:35
Muži kteøí byli vyèerpaní
se najednou vzpamatovali.

1:05:39
No myslím že tenhle kùò
má obrovské srdce.

1:05:41
Mohli ho srazit na kolena,
ale nebyl mimo hru.

1:05:43
Mohl párkrát prohrát,
ale nenechal se tím zlomit.

1:05:46
Pár vìcí bychom se
od tohohle mròouse mohli nauèit.

1:05:49
A mimochodem, on to neví že je malej.
1:05:51
Myslí si že je nejvìtším konìm na svìtì.
1:05:53
Takže máte velké plány
s tím malým konìm?

1:05:56
No jistì. Víte, nìkdy
malý obyèejný èlovìk,

1:05:58
když neví, že je malý a obyèejný,
dokáže velké vìci.

1:06:02
Mùžeme si ho vyfotit?
1:06:04
Víte, tohle není cílová páska.
1:06:07
Budoucnost je cílová páska
a Biscuit je jediný kùò,
který nás tam doveze.

1:06:11
"Jediný kùò, který nás tam doveze."
1:06:13
Mne jste urèitì pøesvìdèil, pane Howarde.
1:06:16
A nyní se starý dostihový špeh kaje.
1:06:18
zahanbenì se omlouvám,
a to ètyøiadvacetkrát

1:06:23
a budiž mi to ke cti.
1:06:25
Ach.
1:06:27
A ještì jedna vìc, pane Howarde.
Chtìl bych jen ríci...

1:06:29
Díky za šampaòské.
To nestojí za øeè.

1:06:32
Už jste vidìl plochu uvnitø dráhy?
Ne, ještì ne.

1:06:34
Tak se podívejte.
Vᚠkoník vyprodává levná místa.


náhled.
hledat.