Seabiscuit
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:00:04
A sakra.
:00:06
Hej Zrzku, co si myslíte tady
o tìch lidech na ploše uvnitø dráhy?

:00:09
To jste vy pro než jezdíme,
pro lidi se ètvrákem v kapse.

:00:12
Zrzku! Zrzku! Zrzku!
:00:14
Není to pøíliš mnoho povyku
pro tak malého konì!

:00:16
"Aè zdá se nic než malý,
bojovný jest."

:00:19
Co je to? Co?
To je Shakespeare, mládenci.

:00:21
- To je Shakespeare.
- Aha, Shakespeare.

:00:40
Pane jo!
:00:45
Koukni na to, Biscuite.
Koukni na to.

:00:48
Tak to vidíš.
Ach mùj Bože.

:00:54
Tamhle je!
Seabiscuit! Joo!

:01:02
To je pro tebe, Popsi.
:01:04
To je pro tebe.
:01:38
Pro tohle malé høíbì spadlé z nebe,
to už znamená šest vítìzství v øadì,
k rekordu chybí pouhé jedno.

:01:42
Páni, mohl by být nejvìtší senzací
na ètyøech nohou od dob Hope a Crosbyho.

:01:45
Ano, jsou už jen místa k stání,
když tenhle podmìreèný poník
vklouzne pod sedlo.

:01:49
a pokud nemáte ètvrák,
mùžete nìco zahlédnout z pohodlné vìtve.

:01:53
Co stojí za tajemstvím této Popelky?
:01:55
Mám z dobøe informovaných zdrojù
že Seabiscuitovi dávají...

:01:58
pøed každým závodem dva pùllitry
dobøe vychlazeného piva.


náhled.
hledat.