Seabiscuit
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:01:02
To je pro tebe, Popsi.
:01:04
To je pro tebe.
:01:38
Pro tohle malé høíbì spadlé z nebe,
to už znamená šest vítìzství v øadì,
k rekordu chybí pouhé jedno.

:01:42
Páni, mohl by být nejvìtší senzací
na ètyøech nohou od dob Hope a Crosbyho.

:01:45
Ano, jsou už jen místa k stání,
když tenhle podmìreèný poník
vklouzne pod sedlo.

:01:49
a pokud nemáte ètvrák,
mùžete nìco zahlédnout z pohodlné vìtve.

:01:53
Co stojí za tajemstvím této Popelky?
:01:55
Mám z dobøe informovaných zdrojù
že Seabiscuitovi dávají...

:01:58
pøed každým závodem dva pùllitry
dobøe vychlazeného piva.

:02:00
- Mimoøádné koòské zpravodajství
pøímo z dráhy.
- Ach mùj Bože

:02:04
- tady Tik-Tak McGlaughlin, Movietone News.
- Kdo to byl?

:02:10
Ahh.
:02:14
Brýtro.
:02:18
- Co... co to je?
- To je pivo.

:02:20
Od fanouškù.
:02:23
Je taky docela dobrý.
Je ho spousta.

:02:29
- Kde je kùò?
- Na autogramiádì.

:02:32
Cože?
:02:35
Tady to máš, Maxi.
Nech to chvilku zaschnout než to prodáš.

:02:38
Hele, Charlesi.
Myslíte, že mùžete zlomit rekord?

:02:41
No zeptejme se jeho.
Hej, Biscuite.

:02:43
Vyhraješ ještì jednou?
Pøekonᚠrekord?

:02:47
Hej, Charlesi. Co nakonec
toho konì dostalo nahoru?

:02:50
No, já myslím,
že jsme mu jen dali šanci.

:02:53
Nìkdy je druhá šance
všechno co potøebujeme.

:02:55
Myslím, že je spousta lidí ...
:02:57
kteøí vìdí o èem mluvím.

náhled.
hledat.