Seabiscuit
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:14:10
Víte, já...
Opravdu nevím co øíci.

:14:13
No velmi si toho vážíme.
:14:15
Jsem si jistý, že Biscuit
je také vdìèný.

:14:17
Jenom se trochu stydí
mluvit na veøejnosti.

:14:20
Podìkuje po svém.
:14:24
Myslím, že jste tu proto...
:14:28
protože tohle je kùò,
který se nevzdává.

:14:31
- To je pravda.
- Aèkoliv ho život praštil pøes èumák.

:14:35
To je pravda!
Nic než pravda.

:14:38
Ale, vem to èert,
každý párkrát prohraje.

:14:41
To ano.
:14:44
A buï se sbalí a jde domù
nebo bojuje dál!

:14:47
- Není to pravda?
- Jo!

:14:48
- To je pravda!
- To je pravda.

:14:51
Takže,
:14:54
chcete vidìt závod?
Jó!

:14:56
Jó!
Opravdu?
Jóó!

:14:59
Chcete vidìt na tom koni
tohohle chlápka?

:15:02
- Jo!
- Ano!

:15:04
Seabiscuit!
:15:08
Zvláštní vydání!
Biscuit na váleèné stezce!

:15:10
Bude závod?
Vše se doètete zde.

:15:14
Zvláštní vydání!
Biscuit na váleèné stezce!

:15:16
Nevím èeho se tak bojí.
:15:18
Vždy se na nás podívejte.
Nᚠkùò je moc malý.

:15:21
Nᚠžokej moc velký.
:15:24
Nᚠtrenér moc starý.
:15:26
Odpus, Tome.
A já moc hloupý abych na to pøišel!

:15:29
- Jasnì, Charlie!
- Øekl bych, že by s námi mìli spíš závodit
než pøed námi utíkat!

:15:33
Jo!
:15:42
Dámy a pánové,
pøed oèima mám zástupy lidí,

:15:46
moøe dychtivých tváøí, které se dožadují
jedineèného støetnutí.

:15:49
Pøijeli dnes veèer
v zimì, vìtru,

:15:52
pøijeli za chladní noci pozdního øíjna.
:15:55
Nyní pøejdu k jednomu z nich,
abyste to slyšeli na vlastní uši.

:15:59
Promiòte. Promiòte.
Pardon. Promiòte.


náhled.
hledat.