Seabiscuit
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:15:02
- Jo!
- Ano!

:15:04
Seabiscuit!
:15:08
Zvláštní vydání!
Biscuit na váleèné stezce!

:15:10
Bude závod?
Vše se doètete zde.

:15:14
Zvláštní vydání!
Biscuit na váleèné stezce!

:15:16
Nevím èeho se tak bojí.
:15:18
Vždy se na nás podívejte.
Nᚠkùò je moc malý.

:15:21
Nᚠžokej moc velký.
:15:24
Nᚠtrenér moc starý.
:15:26
Odpus, Tome.
A já moc hloupý abych na to pøišel!

:15:29
- Jasnì, Charlie!
- Øekl bych, že by s námi mìli spíš závodit
než pøed námi utíkat!

:15:33
Jo!
:15:42
Dámy a pánové,
pøed oèima mám zástupy lidí,

:15:46
moøe dychtivých tváøí, které se dožadují
jedineèného støetnutí.

:15:49
Pøijeli dnes veèer
v zimì, vìtru,

:15:52
pøijeli za chladní noci pozdního øíjna.
:15:55
Nyní pøejdu k jednomu z nich,
abyste to slyšeli na vlastní uši.

:15:59
Promiòte. Promiòte.
Pardon. Promiòte.

:16:01
Madam, madam, dovolíte.
:16:03
Co vás dnes veèer pøimìlo
pøijít sem s tøemi malými dìtmi,

:16:05
dožadujících se vidìt toho koníka?
:16:07
Protože chceme vidìt závod!
:16:12
Øíkám, nemyslíte si, že...
:16:15
panu Riddlovi patøí tahle zemì, ne...
:16:17
Závod!
:16:19
Závod!
Závod! Závod!

:16:22
Závod!
Závod! Závod!

:16:25
Závod! Závod!
:16:29
Fajn, ale mám podmínky.
:16:31
Cokoliv chcete.
:16:32
Míli a 3/16.
Nic jiného neakceptuji.

:16:35
- Dobrá.
- Start jen tak na zazvonìní.

:16:39
Nebudeme používat žádné krámy.
:16:41
Myslíte startovací brány?
:16:45
- Fajn.
- A pobìží se tady na domácí dráze.

:16:49
O tom se nebudeme dohadovat.
:16:52
Hmm. Zdá se že je tu
spousta volnýho místa.

:16:56
Ano, jsem si jistý, že se vám
tu bude líbit, pane Howarde.


náhled.
hledat.