Seabiscuit
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:18:08
Možná vypadá dobøe jenom ve výbìhu.
:18:17
Páni.
:18:21
Budeme muset jít dopøedu.
:18:23
Biscuit nikdy nechodí dopøedu.
:18:25
Já vím, ale... mohli bychom ho nauèit,
aby vyrazil jako první.

:18:30
Pokud ten kolos vypálí,
:18:33
už ho nikdy nedohoníme.
:18:36
Cože, pøeškolit ho?
:18:41
Máme dva týdny.
:18:51
Promiòte.
:18:53
Ehm,
:18:55
rádi bychom koupili vᚠzvonek.
:19:00
Neøekli mi, že pøijdete.
No, nìkdo asi jen zapomnìl vyøídit.

:19:03
Mám vám zapnout nìjaká svìtla?
:19:05
Ne. Ne.
Ne?

:19:07
Takže. Je to jen reflex.
:19:12
Když mu pøejedu po slabinách,
:19:14
dá se na útìk.
:19:16
- Nauèíme ho aby to dìlal na zazvonìní.
- Jak daleko s ním mám jet?

:19:19
Tøicet metrù.
Jenom aby se nauèil vyrazit jako první.

:19:23
Oukej. Chápu.
:19:26
- Pøipraven?
- Pøipraven.

:19:52
Tak dobøe.
Jdeme na to.


náhled.
hledat.