Seabiscuit
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:19:00
Neøekli mi, že pøijdete.
No, nìkdo asi jen zapomnìl vyøídit.

:19:03
Mám vám zapnout nìjaká svìtla?
:19:05
Ne. Ne.
Ne?

:19:07
Takže. Je to jen reflex.
:19:12
Když mu pøejedu po slabinách,
:19:14
dá se na útìk.
:19:16
- Nauèíme ho aby to dìlal na zazvonìní.
- Jak daleko s ním mám jet?

:19:19
Tøicet metrù.
Jenom aby se nauèil vyrazit jako první.

:19:23
Oukej. Chápu.
:19:26
- Pøipraven?
- Pøipraven.

:19:52
Tak dobøe.
Jdeme na to.

:20:11
No tak, Tome!
Kdy s ním zaènete trénovat?

:20:16
Až se vzbudí, myslím.
:20:18
Ježiš!
:20:21
Proboha to snad ne!
:20:24
Celou dráhu?
:20:26
Chci aby si to jednou zkusil,...
:20:28
Když pøed ním nikdo není.
:20:31
- Jo, ale já nic neuvidím.
- To je v poøádku, on ano.

:20:34
Ale, no tak, Tome.
Tome, prosím tì. Co...

:20:38
Proè mi to furt dìláš? Do háje!
:20:40
No super.
:20:46
Ježíši Kriste.
:20:54
Ach jo.
:20:57
Ach mùj Bože .

náhled.
hledat.