Seabiscuit
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:27:05
Oukej, tak a
:27:07
nasmìruj ho doleva o trochu døív,
:27:11
a on ze sebe vydá ještì víc.
:27:16
Skvìle.
:27:18
Tak a teï zavøi dveøe.
:27:35
Fajn. Víš jak chce Smith,
abys vybojoval vedení v první zatáèce?

:27:40
Jo. Trénovali jsme s tím zvonkem.
:27:44
- Jsem z toho trochu nervózní.
- Ne, to je v pohodì.

:27:47
Ale na pøedposlední rovince musíš ubrat.
:27:49
- Ubrat?
- Pus ho do vedení.

:27:54
Bude o to bojovat, Georgie.
:27:56
Když ho povedeš
aby mìli hlavu vedle hlavy,

:27:59
a on se mu odívá do oka,
:28:01
není možné aby ten závod prohrál.
:28:04
Jenom ho podrž v poslední zatáèce...
:28:07
a si dobøe prohlédne Admirála.
:28:10
Pak a vyrazí.
:28:13
To není v nohách, Georgie.
:28:16
To je pøímo tady.
:28:24
Do 10.00 dopoledne
bylo volné místo k parkování...

:28:26
15 blokù daleko.
:28:28
Množství obèerstvení bylo ohromující.
:28:31
Šedesát pìt tisíc litrù limonády.
:28:34
Šedesát tisíc párkù v rohlíku.
:28:37
Dva tisíce soudkù piva.
:28:40
závod vysílala NBC,
:28:42
a ve firmách po celé Americe
se pracovalo jen pùl dne...

:28:45
aby zamìstnanci
mohli poslouchat vysílání,

:28:48
také díky i výzvì pana Howarda
z pøedešlého dne.

:28:51
Víte, já vím, že je to
nóbl dráha se vším všudy,

:28:53
ale myslím, že by mìli otevøít
plochu uvnitø dráhy...

:28:56
aby se i obyèejní lidé
mohli pøijít podívat na závod.

:28:59
Nemusí být bohatí,
aby si mohli užít takovou podívanou.


náhled.
hledat.