Seabiscuit
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:28:01
není možné aby ten závod prohrál.
:28:04
Jenom ho podrž v poslední zatáèce...
:28:07
a si dobøe prohlédne Admirála.
:28:10
Pak a vyrazí.
:28:13
To není v nohách, Georgie.
:28:16
To je pøímo tady.
:28:24
Do 10.00 dopoledne
bylo volné místo k parkování...

:28:26
15 blokù daleko.
:28:28
Množství obèerstvení bylo ohromující.
:28:31
Šedesát pìt tisíc litrù limonády.
:28:34
Šedesát tisíc párkù v rohlíku.
:28:37
Dva tisíce soudkù piva.
:28:40
závod vysílala NBC,
:28:42
a ve firmách po celé Americe
se pracovalo jen pùl dne...

:28:45
aby zamìstnanci
mohli poslouchat vysílání,

:28:48
také díky i výzvì pana Howarda
z pøedešlého dne.

:28:51
Víte, já vím, že je to
nóbl dráha se vším všudy,

:28:53
ale myslím, že by mìli otevøít
plochu uvnitø dráhy...

:28:56
aby se i obyèejní lidé
mohli pøijít podívat na závod.

:28:59
Nemusí být bohatí,
aby si mohli užít takovou podívanou.

:29:01
Na Seabiscuita, jako na slabšího,
byli sázky dva ku jedné,

:29:05
ale kdoví jestli to nìkdo
pøes hluk z vnitøní plochy slyšel.

:29:08
Kupte si program!
:29:10
Za chvíli mìlo
pøes 40 milionù Amerièanù...

:29:13
poslouchat vysílání.
:29:15
Takže je to... je to ještì
trochu promáèený u hrazení,

:29:20
tak se tomu pokus vyhýbat.
:29:23
Asi jeden a pùl metru od plotu
je suchá stopa po traktoru.

:29:26
Prošel jsem si dráhu ráno.
:29:29
Dobøe. Dobøe.
:29:31
No, mìl by vyrazit tak
jak jsme to trénovali.

:29:37
Ale, no, je tu ještì jedna vìc.
:29:41
Co? Že se mám nechat dohnat
na pøedposlední rovince?

:29:45
Nejste jediný, kdo zná toho konì.
:29:51
Dobøe dojeï, Georgi.
:29:53
- A rychle.
- Jdeme, Same.


náhled.
hledat.