Seabiscuit
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:29:01
Na Seabiscuita, jako na slabšího,
byli sázky dva ku jedné,

:29:05
ale kdoví jestli to nìkdo
pøes hluk z vnitøní plochy slyšel.

:29:08
Kupte si program!
:29:10
Za chvíli mìlo
pøes 40 milionù Amerièanù...

:29:13
poslouchat vysílání.
:29:15
Takže je to... je to ještì
trochu promáèený u hrazení,

:29:20
tak se tomu pokus vyhýbat.
:29:23
Asi jeden a pùl metru od plotu
je suchá stopa po traktoru.

:29:26
Prošel jsem si dráhu ráno.
:29:29
Dobøe. Dobøe.
:29:31
No, mìl by vyrazit tak
jak jsme to trénovali.

:29:37
Ale, no, je tu ještì jedna vìc.
:29:41
Co? Že se mám nechat dohnat
na pøedposlední rovince?

:29:45
Nejste jediný, kdo zná toho konì.
:29:51
Dobøe dojeï, Georgi.
:29:53
- A rychle.
- Jdeme, Same.

:30:04
- Charley!
- Georgi. Hmm.

:30:06
Jezdci se teï pozdravili navzájem.
:30:09
Jen rychlé ahoj,
jako když si boxeøi uknou rukavicemi.

:30:12
No tak, Georgi.
Není èas na vykecávání.

:30:14
Oba konì jsou už na dráze
a je slyšet bouøení davù.

:30:40
Támhle je!

náhled.
hledat.