Seabiscuit
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:13:08
שוק המניות קורס"
."ב6 מיליון וחצי, מניות ליום

:13:13
.איש לא התאבד בוול-סטריט באותו היום
:13:16
.זה היה מיתוס שגדל במשך הזמן
:13:23
,ההשפעה האמיתית של ה29 באוקטובר
.הגיע קצת מאוחר יותר

:13:29
.מכונית ב100 דולר, חייב כסף"
".איבדתי הכל בשוק המניות

:13:31
,עד הצהריים, כל הרווחים מהשנה שעברה
.נעלמו

:13:36
עד 4 אחר הצהריים,10 מיליארד דולר
.בעלי ערך שוק, נעלמו

:13:44
.במשך שבועיים, הדימום נמשך
:13:49
ולא הרבה לאחר מכן,25% מהאנשים
.היו מחוסרי עבודה

:14:00
הגירה גדולה אל מחוץ
.למדינה, החלה

:14:04
,אנשים ומשפחות נסעו לאמריקה
:14:07
...עם החפצים היחידים שנשארו ברשותם
:14:11
.המכוניות
:14:15
...ובבת אחת
:14:16
למיליוני אמריקאים, הייתה הגדרה
."חדשה, למילה "בית

:14:40
"נס"
:14:46
.הרווחתי 2 דולר היום
:14:50
?מה
:14:52
.הרווחתי 2 דולר
:14:54
.הנה

תצוגה.
הבא.