Seabiscuit
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:16:11
?מה קרה
:16:15
?מה קרה
:16:17
.כלום
:16:22
?מה זה
:16:23
.הכל
:16:26
,'דיקנס, וודסוורת
.סיפורי אלף לילה ולילה, ומובי דיק

:16:34
?היי, מה קרה
:16:37
.למר בלודג'ט יש בית אמיתי
:16:40
.ואשתו מבשלת-
.מבשלת טוב-

:16:43
,יהיה לך שם טלפון
.אנחנו נתקשר כל כמה שבועות

:16:47
.כדי שתדע שאנחנו בסדר-
.אני לא רוצה לעזוב את הבית-

:16:51
...תקשיב לי טוב
:16:52
,יש לך מתת
.יש לך מתת

:17:01
.אל תעשה את זה-
.אנחנו נחזור-

:17:15
.קדימה לך עם מר בלודג'ט
:17:18
.זה בסדר, לך איתם
:17:27
.6שנים לאחר מכן
:17:44
לא יודע, אתה עדיין נראה
.גבוהה מדי מכדי להיות רוכב

:17:48
.אף פעם לא עברתי את ה53 קילו
:17:51
?איפה למדת לרכב ככה
:17:53
.בבית
:17:57
:טוב, ככה זה עובד
:17:58
.אני אשלם לך 10 דולר לשבוע

תצוגה.
הבא.