Seabiscuit
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:35:31
.קדימה חבר, תתעורר
:35:35
.קדימה
:35:47
?הפסדתי
:35:48
.לא, ניצחת בגדול
:35:54
.בזהירות
:35:56
.בזהירות, לאט ובטוח-
.אני בסדר, אני בסדר-

:35:59
...בוא, תן לי לקנות לך
:36:00
אני בסדר, ג'ורג'. לך
.תנצח באיזה מירוץ או משהו

:36:02
...תראה
:36:05
,'אני בסדר ג'ורג
...אינני זקוק לעזרתך

:36:07
ואני בטח לא
.זקוק לתרומה ממך

:36:11
?תעזוב אותי, בסדר
:36:22
עברו 20 שנה
.מאז שעליתי על סוס

:36:24
אל תדאג, זה אחד
.מהדברים שחוזרים ישר אליך

:36:46
.בוא נזוז
:36:56
!קדימה

תצוגה.
הבא.