Seabiscuit
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:03:04
!סאם
?איפה הפרסות שלי לעזאזל

:03:11
.אני לא יכול לעבוד בצורה כזאת
:03:13
.הוא לא סוס תהלוכות
.הוא סוס מירוצים

:03:17
...תראה, קצת יחסי ציבור
:03:19
אני לא יכול להכריח אותו
,להיות סוס מעולה

:03:21
אם לא יצא לי
.לעבוד איתו

:03:23
?מה אתה מנסה להגיד
.הוא כבר סוס מעולה

:03:25
.אנחנו עדיין לא יודעים את זה
:03:27
.הוא ניצח 6 פעמים רצוף
:03:28
?כנגד מי
:03:33
...זהו
:03:35
.זהו סוס נפלא
:03:40
.האדמירל עומד לבדו
:03:41
,"זוכה התואר המשלוש
."לא יודע מנוח

:03:44
בהתחלה, הוא מחץ
.אותם במירוץ בקנטאקי

:03:47
.הוא שבר אותם בפריקנס
:03:51
ואז, הוא הרס את
כולם בבלמונט

:03:53
.בכדי לזכות בתואר המשולש
:03:55
,כמעט בגובה 1. 80
.הוא גדול כמעט כמו שהוא מהיר

:03:58
1. 80?
?יכול להיות כ"כ גבוה

:04:00
.כן, הוא גדול
:04:04
,ניצח במירוץ במושלמות
...בהופעה מושלמת

:04:06
.ומחזיק בשיא מושלם
:04:08
המיליונר, סר רידל, סוף סוף
.יצר את הסוס המושלם

:04:11
ועד הפעם הבאה, כאן הוראס
.הולסטדר, מחדשות מונטריאול

:04:17
?מזה לעזאזל
?אומר את כל זה

:04:18
.מושלם, הוא מושלם
:04:21
?מה לעזאזל "מושלם" אומר
:04:23
?מה
:04:24
,תראי לי משהו שמושלם בו
.אני אראה לך משהו שלא

:04:32
תראה, הוא בטח הסוס
.הטוב ביותר במזרח

:04:34
ואנחנו הבעלים של הסוס
.הטוב ביותר במערב

:04:36
אני פשוט חושב שמגיע
.למדינה לראות איזה מהסוסים טוב יותר

:04:40
אתם בטח לא תוכלו
...לראות את זה, חברים

:04:41
אבל האתגר הזה נפל
.הרגע על שולחני

:04:43
אנחנו מדברים
?על התחרות, מר האוורד

:04:45
.מה שסר רידל ירצה
:04:46
,מירוץ, מקצה שיפורים
.מירוץ שקים

:04:49
רק בגלל שאנחנו מפה, לא
.אומר שאנחנו מפחדים

:04:52
...יפה אמרת, כל בחור באמריקה
:04:54
.יודע בדיוק על מה אתה מדבר
:04:56
?שמעת מר רידל
.יש לך מפגש עם הגורל

:04:58
...פגישה עם

תצוגה.
הבא.