Seabiscuit
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:04:00
.כן, הוא גדול
:04:04
,ניצח במירוץ במושלמות
...בהופעה מושלמת

:04:06
.ומחזיק בשיא מושלם
:04:08
המיליונר, סר רידל, סוף סוף
.יצר את הסוס המושלם

:04:11
ועד הפעם הבאה, כאן הוראס
.הולסטדר, מחדשות מונטריאול

:04:17
?מזה לעזאזל
?אומר את כל זה

:04:18
.מושלם, הוא מושלם
:04:21
?מה לעזאזל "מושלם" אומר
:04:23
?מה
:04:24
,תראי לי משהו שמושלם בו
.אני אראה לך משהו שלא

:04:32
תראה, הוא בטח הסוס
.הטוב ביותר במזרח

:04:34
ואנחנו הבעלים של הסוס
.הטוב ביותר במערב

:04:36
אני פשוט חושב שמגיע
.למדינה לראות איזה מהסוסים טוב יותר

:04:40
אתם בטח לא תוכלו
...לראות את זה, חברים

:04:41
אבל האתגר הזה נפל
.הרגע על שולחני

:04:43
אנחנו מדברים
?על התחרות, מר האוורד

:04:45
.מה שסר רידל ירצה
:04:46
,מירוץ, מקצה שיפורים
.מירוץ שקים

:04:49
רק בגלל שאנחנו מפה, לא
.אומר שאנחנו מפחדים

:04:52
...יפה אמרת, כל בחור באמריקה
:04:54
.יודע בדיוק על מה אתה מדבר
:04:56
?שמעת מר רידל
.יש לך מפגש עם הגורל

:04:58
...פגישה עם
:05:02
?הגורל-
.כן, גורל, בדיוק-

:05:04
...עם הגורל
:05:05
.ששמו הוא סיביסקיט
:05:12
אני שמח שסוף סוף יוצא
.לנו להתחרות בקליפורניה

:05:15
?הם נועלים נעלי בוקרים שם
:05:18
תיראו, להשוות בין
.שני סוסים, זה מגוחך

:05:21
.האדמירל הוא סוס מירוץ אמיתי
:05:23
.הוא ניצח בכל מירוץ באמריקה
:05:26
זה בגלל שהסוס שלהם
.עזב את הרפת

:05:32
אם נגיב לכל הזמנה
.שמישהו ייתן לנו

:05:37
.זה לא יהיה הוגן כלפינו
.וזה לא יהיה הוגן כלפיהם

:05:41
ואנחנו נתקוף חזרה
.כל סוס בינוני שיתחרה נגדנו

:05:46
?חושבים כך
:05:48
?בינוני
:05:50
.אני אהרוג אותו
:05:51
.אני אפוצץ לו את הראש
!האידיוט הזה

:05:53
.אני יודע, אני יודע-
?בינוני-

:05:55
.אנחנו רק צריכים להרגיע אותו קצת
:05:57
?מה
:05:58
?זוהי עדיין אמריקה, נכון

תצוגה.
הבא.