Seabiscuit
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:08:03
,אבל עלינו להחזיק מעמד לידו
...לטווח ארוך

:08:04
.אל תעשה שטויות
:08:05
.אני לא
:08:06
.גם "ברוק האינדיאני" יהיה שם
:08:09
הם יודעים שתעשה
.את מה שאתה עושה תמיד

:08:13
עכשיו, היחיד שאתה צריך
.לדאוג לגביו, הוא רוסמונט

:08:17
.הוא דוהר במהירות של רכבת
:08:20
,בכדי לנצח בסופו של דבר
:08:22
יהיה עליך לשלב בין
.התזמון והתנועה

:08:28
,הנמב שם עדיין קצת רטוב שם
...מאתמול. אז תשתדל

:08:32
.להתרחק מהמעקה, האדמה חלקה
:08:35
אני מניח שזהו המרוץ
.שאותו עלי לקחת ברצינות

:08:37
.כן, ככה זה
:08:40
...וחוץ מזה
:08:44
.פשוט תנסה להרגיש את זה
:08:47
.הוא יגיד לך כשהוא יהיה מוכן

תצוגה.
הבא.