Seabiscuit
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:10:23
!קדימה! קדימה, רד
:10:53
,תיזהר ממנו, רד
!תיזהר

:11:00
!קדימה! קדימה
:11:11
,זוהי לא אשמתי
.לא הפעם

:11:12
!אמרתי לך להיזהר מרוסמנט
:11:14
.זה מה שעשיתי
:11:15
!הנחת לו לעקוף
:11:16
.לא ראיתי אותו
:11:17
?על מה לעזאזל אתה מדבר
...הוא היה ממש

:11:20
!לא, לא יכולתי
:11:21
?מה
:11:22
.לראות שם
:11:31
.הוא שיקר לנו-
?מה-

:11:33
.הוא שיקר לנו
:11:35
?אתה רוצה רוכב שמשקר לנו
:11:37
?למה אתה מתכוון
:11:39
.הוא לא יכול לראות
:11:41
.הוא עיוור בעין אחת
:11:44
לעוד קבצים התחברו לרשת האריה

תצוגה.
הבא.