Seabiscuit
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:17:00
.אתה כמעט בגודל המתאים
:17:03
.מצחיק מאוד
:17:05
זה אפילו לא מריח
.כמו אורווה

:17:09
.הם בטח שמים פה ריח כלשהו
:17:11
.אבל עדיין יש את אותו חרא
:17:16
.טוב, יש להם
:17:21
!סיביסקיט
:17:28
.האורווה הפרטית של האדמירל
:17:31
.שם אלה החדרים של המשרתים
:17:34
?מה איתו
:17:36
.לא, הוא קטן מדי
:17:43
.זה הוא
:17:47
.אלוהים
:17:56
אולי הוא מהסוסים שנראים
.גדולים רק בשדות

:18:09
.כדאי שאנחנו נוביל
:18:12
.ביסקיט אף פעם לא מוביל
:18:14
אני יודע, אבל עלינו ללמד
.אותו איך לבלום קודם

:18:18
,אם המפלצת הזאת
.תשים גז, אנחנו לא נתפוס אותו

:18:24
?מה
?צריך לאמן אותו

:18:29
.יש לנו שבועיים
:18:39
.סליחה
:18:44
אנחנו רוצים לקנות
.את הפעמון שלך

:18:48
.לא סיפרת לי שהמקום הזה שלך
:18:49
.לא, כנראה שלא הייתה לי סיבה למה
:18:51
רוצים שאני אדליק
?אור או משהו

:18:53
!לא
:18:55
.בסדר
:18:57
.זוהי תגובה אלימה

תצוגה.
הבא.