Seabiscuit
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:18:09
.כדאי שאנחנו נוביל
:18:12
.ביסקיט אף פעם לא מוביל
:18:14
אני יודע, אבל עלינו ללמד
.אותו איך לבלום קודם

:18:18
,אם המפלצת הזאת
.תשים גז, אנחנו לא נתפוס אותו

:18:24
?מה
?צריך לאמן אותו

:18:29
.יש לנו שבועיים
:18:39
.סליחה
:18:44
אנחנו רוצים לקנות
.את הפעמון שלך

:18:48
.לא סיפרת לי שהמקום הזה שלך
:18:49
.לא, כנראה שלא הייתה לי סיבה למה
:18:51
רוצים שאני אדליק
?אור או משהו

:18:53
!לא
:18:55
.בסדר
:18:57
.זוהי תגובה אלימה
:19:00
,אם רק תשים את זה ככה בצד הזה
.הוא ידהר בכל המהירות

:19:03
אתה רק צריך ללמוד
.לעבוד עם הפעמון

:19:06
?עד לאן לקחת אותו
:19:08
.30מטר
.רק כדי שהוא ילמד לבלום

:19:11
.בסדר
.הבנתי

:19:15
?אתם מוכנים-
.מוכנים-

:19:40
.בסדר
.קדימה

:19:50
!שקט"
".הסוס ישן

:19:59
!נו, באמת, טום
?מתי אתה תעבוד על הסוס הזה


תצוגה.
הבא.