Seabiscuit
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:20:04
.כשהוא יתעורר, נראה לי
:20:06
!אלוהים
:20:12
?כל המסלול
:20:14
אני רק רוצה שנעשה זאת
.פעם אחת, כשאין דבר מולו

:20:18
.כן, אבל אני לא יכול לראות שם
:20:20
.זה בסדר. הוא יכול
:20:23
.קדימה טום, טום, בבקשה
:20:25
?למה אתה תמיד חייב לעשות את זה
לעזאזל

:20:30
.יופי
:20:34
.למען השם
:20:45
.אלוהים
:20:58
.היי טים
:21:05
?מה שלומך פאמפקין
:21:11
?רד
:21:15
.אלוהים
:21:20
כנראה שהייתי צריך להשתמש בך
.כרוכב במקום כמנקה

:21:22
.לא, לא, זה היה נפלא
:21:27
.תראה, יש לי בעיה קטנה
:21:30
יש לי איזה סוס, ואני
.מנסה למכור מניות שלו

:21:33
...זמנים קשים, אתה יודע
:21:34
...תהיתי אם
:21:36
תוכל לאמן לי
.קצת את הסוס

:21:39
.אבא שלך, הוא רד פולארד
:21:41
כן, אני אאמן בשבילך את הסוס
:21:46
.יופי
.זה בסדר

:21:48
.תריץ אותו קצת ב400 מטר הראשונים
.הוא כבר יעשה ת800 הנותרים

:21:51
?אתה יכול לעשות את זה-
.בטח-

:21:58
.תתניע עכשיו

תצוגה.
הבא.