Seabiscuit
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:44:02
?מה
:44:20
.תירגע ילד, תירגע
:44:30
,ילד, אתה מרגיש טוב יותר
?נכון, ילד

:44:39
זה בסדר סאם, אני עדיין
.צריך לעבוד עליו קצת

:44:42
.זה בסדר מבחינתי, רד
:44:56
!יופי! מצויין
:45:06
!אתה מצליח יופי
!אתה מצליח מצויין

:45:49
?זה בכלל אפשרי
:45:51
.בטח
:45:52
רוב הבחורים לא נותנים
...לזה הזדמנות

:45:54
...רוב הבחורים פשוט
:45:57
הדבר שיהיה הכי טוב לעשות
.זה להכניס אותו לשם ולתת לו קצת לרוץ


תצוגה.
הבא.