Seabiscuit
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:53:16
?מוכן-
.כן-

:53:34
.ויצ'י הוא המהיר
:53:36
הוא יהיה זה שיוביל, אבל
.אני לא חושב שהוא יסתדר עם המרחק

:53:40
.פשוט, תעקוב אחריו כמו תמיד
:53:43
.בסדר
:53:45
ודניג קול" אולי"
.יתחיל לרוץ מאוחר

:53:48
,ויש לו ביצים
.אז כדאי שתיזהר גם ממנו

:53:51
.אני לא אחזור על הטעות הזאת שוב
:53:57
,תירגעו בחורים
.זה יהיה בסדר

:54:42
.אתה תהיה בסדר-
.אתה תהיה בסדר גמור-

:54:47
.תירגע
:54:50
?תתמקד במטרה-
.רעיון טוב-

:54:54
?על מי אתה מהמר

תצוגה.
הבא.