Seabiscuit
prev.
play.
mark.
next.

1:50:00
Alerga uºor.
N-a fost nici un avertisment.

1:50:05
O sã fie bine.
1:50:09
Domnul Howard.
1:50:18
Are rupt ligamentul.
1:50:22
I-am pus o atelã
ca sã-l þinã imobilizat,

1:50:25
dar acum e ºchiop.
1:50:29
Nu va mai alerga.
1:50:39
ªtiu cã vã e greu, dar îl voi împuºca
eu pentru dumneavoastrã, dacã vreþi

1:51:20
În regulã Bãtrâne.
Vin cu tine.


prev.
next.