Seabiscuit
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:12:00
!!... ki bu muhteþem olur.!!
:12:03
- Evet, iþte buydu.
:12:06
- !!Kendimizi bu savaþa veremeyiz.!!
:12:09
!!...yoksa korku kral olur.!!
:12:18
- Belki de yeni bir þiir yazmalýsýn.
:12:24
- Orada ne kadar mükemmel
gçrünüyor, deðil mi?

:12:27
- Evet, öyle.
:12:31
- Bizim þiirimiz bu, Agnes.
:12:34
- Ýþte bu þiir.
:12:37
- Geldiðiniz için teþekkürler.
:12:40
- Buraya cebimde 21 cent ile 15 yýl önce geldim.
:12:43
- Masadakilerin çoðu bunu zaten biliyor.
:12:47
- Þunu düþünmeden edemiyorum...
:12:50
...oralardan buralara geldiysek...
:12:53
Amerika olarak nereye gidemeyiz ki?
:12:59
- Bu yüzden geleceðe
kadeh kaldýrmak istiyorum.

:13:03
- Çünkü dostlar...
:13:05
...sýnýrýmýz sadece gökyüzü.
:13:09
- Geleceðe! - Geleceðe!
:13:39
- Bu nesillerce anlatýlacak bir olaydý.
:13:44
- Ekim 29!un gerçek etkisi...
:13:47
...biraz geç anlaþýldý.
:13:53
- Öðlen olduðu zaman insanlar
herþeylerini kaybetmiþlerdi.

:13:59
- 16:00 !da 10 milyar dolarlýk hisse batmýþtý.

Önceki.
sonraki.