Seabiscuit
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:43:03
-Bak!
:43:05
- Gece gündüz çalýþýrým.
:43:07
- Bana bir þans vermelisin.
:43:12
- Gerçekten mi?
:43:16
- Bunu kastetmemiþtim.
:43:18
- Hayallerim gerçek oldu.
Seni böyle çevirmekle...

:43:23
- Yoksa sen mi beni çeviriyorsun? Haydi.
:43:30
-Hey. Hey
:43:32
- Bunu hatýrladýn mý? Sanmýyorum.
:43:34
- Bir insandan deðerli tek at sen olmalýsýn.
:43:39
- Seni iþe yaramaz kemik torbasý...
:43:42
- Demek en hýzlý sen koþuyorsun, bok parçasý...
:44:09
-Onu ilk kez sabah 5!te çiftliðe
doðru yaklaþýrken gördü.

:44:15
-Smith daha sonra atýn
kendisine baktýðýný söyleyecekti.

:44:20
- !!Neye bakýyorsun? Kendini
ne zannediyorsun!! diyebilirdi...

:44:29
-Küçük bir attý. Yaklaþýk 50 karýþ...
:44:32
- Biraz sakattý.
:44:35
- Hafif aksaklýðý vardý.
:44:37
- Nefes almakta zorlanýyordu.
:44:40
- Smith, bunu önemsemedi.
:44:44
-Atýn gözlerinin içine doðru bakýyordu.
:44:50
-Oh Tanrým!
:44:59
- Manowar!un yavrusuydu.

Önceki.
sonraki.