Seabiscuit
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:06:00
- Ýþte bu, oðlum.
1:06:02
- Yavas, yavas. Sakin ol oglum.@
1:06:06
- Ýþte böyle.
1:06:11
- Ne dersin, oðlum? Gitmeye hazýr mýsýn?-
1:06:15
- Hadi gidelim!
1:07:02
- Sonuçta ne dans... ne yollar...™
1:07:05
..ne köprüler ne de parklar deðildi.™
1:07:09
- Ne tüneller ne de o yýllarda...™
1:07:12
...inþa ettikleri binalar önemli deðildi.
1:07:16
- Bundan daha görünmez birþeydi.š
1:07:19
- Geçen sene çöken insanlar
birden bire düzlüðe çýktýlar.a

1:07:23
- Sessizliðe itilen insanlar, seslerine kavuþtular.u
1:07:27
- Sanýrým bu atýn kalbi çok saðlam...ñ
1:07:31
- Birkaç yarýþ kaybetti ama bu onu engellemedi.i
1:07:35
- Sanýrým hepimizin ondan alacaðý çok ders var.t
1:07:39
- Bu arada küçük olduðundan haberi yok,
kendini dünyadaki en büyük at sanýyor.a

1:07:44
- Bu küçük at için büyük
planlarýnýz mý var? - Ah evet...r

1:07:47
...bazen küçük þeyler. Eðer
küçük olduklarýný bilmiyorlarsa...

1:07:50
...çok büyük iþler baþarabilirler.™
1:07:55
- Bu bitiþ deðil.
1:07:57
- !Gelecek! bitiþ çizgisidir. Ve Seabiscuit...l

Önceki.
sonraki.